مصاحبه زبان های خارجی 

( جامانده ها ی زبان انگلیسی ) 

( دوره های راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی - مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری) 

( زبان های فرانسوی - پرتغالی - صربی -  فارسی -) 

خواهشمندیم به مطالب ذیل توجه نمایید : 

1. جدول زمانبندی مربوط به آزمون ها مشخص گردیده است و در ادامه ی مطالب میتوانید به آنها دسترسی داشته باشید (جدول مصاحبه شوندگان به تفکیک نام موسسه، نوع دوره، نام فراگیر، زبان، روز، و ساعت مصاحبه 

2.کلیه شرکت کنندگانی که اسامی آنها در ذیل قید شده اشت می بایست هزینه ی مربوط به آژمون  را   حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 15 )  روز یکشنبه  مورخ 3 اسفند 1399 به شرح ذیل واریز نمایند : 

1-2   هزینه آزمون زبان انگلیسی : مبلغ 34500 تومان ( سی و چهار هزار و پانصد تومان ) 

2-2  هزینه آزمون زبان های غیر انگلیسی : مبلغ 57500 ( پنجاه و هفت هزار و پانصد تومان ) می باشد

3-2  شماره کارت جهت واریز مبالغ : 7743 8769 1211 6274    بانک اقتصاد نوین بنام جلال نصیریان 

3.همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی  در زمان آزمون الزامی است و بدیهی است در صورت عدم ارائه آن مجاز به شرکت در آزمون نخواهید بود . 

4. جهت رعایت بهداشت و پروتکل ها