آوای جلب سیاحان

موسسه آموزش خدمات جهانگردی وهتلداری است. این موسسه ازطرف سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری برای اجرای دوره های مختلف مجاز شناخته شده ودارای مجوزمی باشد.

موسسه آوای جلب سیاحان فعالترین موسسه تخصصی بخش خصوصی در حال حاضربوده ودوره های آموزش کوتاه مدت درزمینه خدمات جهانگردی وهتلداری را برگزار می نماید.

هدف دوره های مزبورارتقاء مهارت ها وویژگی های افراد شاغل در صنعت جهانگردی ونیز آموزش اشخاصی است که علاقه مندبه پیوستن به این صنعت می باشند.دربرگزاری دوره ها کوشش شده

تااستانداردهای بین المللی مورد توجه قرار گیرد. برای کسانی که دوره های این موسسه را با موفقیت طی نمایند،گواهی نامه معتبراعطا خواهد شد.

 

      Ava-Ye-Jalb-e-Sayyahan(A.T.S.T.I)

    Is the Institute for Tourism & Hospitality Training.It is accredited by the Cultural heritage & Tourism org.Of Iran.It is a privately-owned,specialized,and the most actively involved center in

Iran which offers short - term training courses on tourism & hospitality.These courses aim at enhancing the skills and technical qualifications of the personnel currently employed and also

those who seek a career in the industry in future.All courses taught in this center observe international standard.At the end of each course an accredited certificate will be granted to the

students.

موسسه آموزشی آوای جلب سیاحان
right@2019
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای موسسه آموزشی آوای جلب سیاحان استان تهران محفوظ است